درباره دکتر آرش بیرقی طوسی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای دانشنامه بورد فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر آرش بیرقی طوسی به عنوان استاد دانشگاه فعالیت های فراوانی در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی داشته است.

از مهمترین فعالیت های ایشان چاپ یک فصل از کتاب بین المللی ADVANCED RHINOPLASTY(رینوپلاستی پیشرفته) می باشد که توسط اساتید برجسته دنیا در زمینه عمل زیبایی بینی توسط انتشاراتSPRINGER نگارش شده است. با توجه به مقالات ارزشمند دکتر بیرقی در زمینه زیبایی بینی، ایشان از ایران به عنوان مولف یک فصل از این کتاب انتخاب شده بودند.

مقالات چاپ شده دکتر بیرقی در مجله های بین المللی:

 • Smile Analysis in Rhinoplasty: A Randomized Study for Comparing Resection and Transposition of the Depressor Septi Nasi Muscle

  در مجله Plastic and Reconstructive Surgery آمریکا در ۲۰۱۴ در مورد جراحی زیبایی بینی

 • Effect of Depressor Septi Nasi Muscle Activity on Nasal Lengthening With Time

  در مجله َAesthetic Plastic Surgery آمریکا در ۲۰۱۳ در مورد جراحی زیبایی بینی

 • Avulsion of the Corrugator Supercilii Muscle through Closed Rhinoplasty Approach

  در مجله Plastic and Reconstructive Surgery آمریکا در ۲۰۱۰ در مورد جراحی زیبایی بینی

 • Rhinometry: An Important Clinical Index in Evaluation of the Nose Before and After Rhinoplasty

  در مجله Aesthetic Plastic Surgery آمریکا در ۲۰۰۸ در مورد جراحی زیبایی بینی

 • Vertical plication of attenuated orbital septum: a modification for reduction of lower lid bulge

  در مجله Annals of Plastic Surgery آمریکا در ۲۰۰۹ در مورد جراحی زیبایی پلک

به علاوه، دکتر بیرقی فعالیت های فراوانی در زمینه سایر اعمال جراحی پلاستیک و زیبایی و آموزش پزشکی داشته و مقالات متعددی در این زمینه ها چاپ کرده است.

عضویت ها